تقویم ورزشی

وضعیت ظرفیت عنوان نوع تاریخ برگزاری محل برگزاری سرپرست برنامه ثبت نام
در حال ثبت نام 13 نفر صعود قله گل اندام کوهنوردی ۱۷ آذر روستای ایرا علیرضا رشید ثبت نام
در حال ثبت نام 5 نفر صعود قله طلا کوهنوردی ۱۷ آذر ورامین مهدی فراهانی ثبت نام
در حال ثبت نام 12 نفر صعود قله دارآباد از حاجی آباد کوهنوردی ۲۴ آذر تهران داود قاسمی ثبت نام
تکمیل ظرفیت تکمیل ظرفیت صعود قله هزار بند کوهنوردی ۲۶ آذر روستای حسنکدر مهدی فراهانی مشاهده
صعود قله برز کوهنوردی ۱۴ اردیبهشت منطقه بهرستاق امل علیرضا رشید
صعود قله سماموس کوهنوردی ۲۴ الی ۲۵ خرداد روستای جواهرده علیرضا رشید
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 13 نفر
عنوان صعود قله گل اندام
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۷ آذر
محل برگزاری روستای ایرا
سرپرست برنامه علیرضا رشید
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 5 نفر
عنوان صعود قله طلا
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۷ آذر
محل برگزاری ورامین
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
ثبت نام
وضعیت در حال ثبت نام
ظرفیت 12 نفر
عنوان صعود قله دارآباد از حاجی آباد
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۴ آذر
محل برگزاری تهران
سرپرست برنامه داود قاسمی
ثبت نام
وضعیت تکمیل ظرفیت
ظرفیت تکمیل ظرفیت
عنوان صعود قله هزار بند
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۶ آذر
محل برگزاری روستای حسنکدر
سرپرست برنامه مهدی فراهانی
مشاهده
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله برز
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۱۴ اردیبهشت
محل برگزاری منطقه بهرستاق امل
سرپرست برنامه علیرضا رشید
وضعیت
ظرفیت
عنوان صعود قله سماموس
نوع کوهنوردی
تاریخ برگزاری ۲۴ الی ۲۵ خرداد
محل برگزاری روستای جواهرده
سرپرست برنامه علیرضا رشید